Фијат Цановски и неговата патија бараат во Преамбулата да се внесе и „торбешки народ“

news
Advertisement

Имајќи ја во предвид мултикултурната и мултиетничката реалност на Република Северна Македонија, уставно загарантираните норми со амандманите IV, VI, VII, IX, XI и XII од Уставот на Република Северна Македонија, како и меѓународните документи, кои Република Северна Македонија ги потпишала а некои и ги ратификувала, како што се:

Advertisement

– Повелбата на Обединетите Нации,
– Општата декларација 38 правата на човекот, Меѓународниот пакт за граѓанските и политичките права, Меѓународниот пакт За сопственичките. социјалните културните права, Меѓународната конвенција за укинување на сите облици на распа дискриминација. Декларацијата за укинување на сите облици на нетрпеливост и дискриминација, врз основа на верата и убедува вето. Конвенцијата за борба против дискриминацијати областа образованието. Декларацијата на OH правата на припадниците националните или етничките, верските и јазичните малцинства,

– Завршниот акт на Организацијата за безбедност и соработка во Европа,Париската повелба за Нова Европа и другите документи на ОБСЕ кои се однесуваат на правата на човекот, особено документот од состанокот по Копенхаген за човековите димензии и документот на Московскиот состанок на ОБСЕ за човековите димензии,

– Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на човековите права и темелните слободи, како и Протоколот на таа конвенција. Препораките на ОБСЕ од Лунд за активно учество националните Препораките па малцинства во јавниот живот, ОБСЕ о Љубљина за разноликите општества,
– Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа,
– Европската повелба за регионални и малцински јазици,

– Инструментите на централно Европската иницијатива (ЦЕИ) за заштита на малцинските права, а особено фокусирајќи се на препораките на Советодавниот Комитет по Рамковната Конвенција заштита националните Малцинства при советот на Европа од 2004, 2007, 2011 и 2016 година, како и
– Извештајот на Европската комисија од 16 Април 2018 година, каде се вели дека Република Северна Македонија треба да ги исполнува препораките на Советодавниот Комитет на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства.

Тргнувајќи од дефиницијатаза малцинство прифатена мегународните институции, торбешката популација во Македонија ги исполнува сите предуслови за малцински статус, со сите права и обврски што произлегуваат од важечките релевантно правно политички акти вклучително и важечките акти во Република Северна Македонија.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.